วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่


งานนำเสนอ น.ส.อลิสา ผิวเงิน

งานนำเสนอ น.ส.ตรีรัตน์ แก้วงามประเสริฐ